Mysql主从复制配置

Mysql配置文件: mv /etc/my.cnf /etc/my.cnf.bak vi /etc/my.cn … 继续阅读 Mysql主从复制配置