Python(函数参数-形参总结)

def fun(a,b,c):
  print('a=',a)
  print('b=',b)
  print('c=',c)


fun(10,20,30)
print('--------------')
lst=[11,22,33]
# fun(lst)#报错,函数有3个值,只给了一个
fun(*lst)  ##函数调用时,将列表仲的每个元素都转换为位置实参传入

print('-------------------')
fun(a=100,c=300,b=200 ) ####函数的调用,所以是关键字实参

print('-------------------')

dic={'a':111,'b':222,'c':333}
# fun(dic)
fun(**dic)####在函数调用是,将字典中的键值对都转换为关键字实参传入
def fun(a,b=10): #b实在函数的定义成,所以b是形参,而且进行了赋值,所以称为默认值形参
  print('a=',a)
  print('b=',b)


def fun2(*args):####个数可变的位置形参
  print(args)
def fun3(**args2):####个数可变的关键字形参
  print(args2)

fun2(10,20,30,40)
fun3(a=11,b=22,c=33,d=44,e=55)


def fun4(a,b,c,d):
  print('a=',a)
  print('b=',b)
  print('c=',c)
  print('d=',d)

fun4(10,20,30,40) ##位置形参
fun4(a=10,b=20,c=30,d=40) ###关键字形参